Ηλεκτρονικές πηγές

European Union Open Data Portal

D B

Δικτυακή πύλη δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα είναι ελεύθερα και αναδιανέμονται για εμπορικούς ή μη σκοπούς.