Πρός τήν ἐπί τοῦ Ἀγῶνος Σεβαστήν Ἐπιτροπήν…

Πρός τήν ἐπί τοῦ Ἀγῶνος Σεβαστήν Ἐπιτροπήν…