Αρχείο Ελληνικού Ιστού

Το Αρχείο Ελληνικού Ιστού, βάσει του Ν. 4452/2017 (βλ. αρ. 4, παρ. 4β στα Σχετικά Αρχεία), προάγει μακροπρόθεσμα την επιστημονική έρευνα, συγκεντρώνοντας υλικό από ένα πλήθος επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο διαδίκτυο.  Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται ιστοσελίδες και παράλληλα διαμορφώνονται σχετικές πολιτικές σε επίπεδο συλλογής, πρόσβασης και χρήσης του αρχειοθετημένου υλικού. Η συλλογή αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κοινό.