2.7 Αρχείο Ελληνικού Ιστού

Το Αρχείο Ελληνικού Ιστού, βάσει του Ν. 4452/2017 (βλ. αρ. 4, παρ. 4β στα Σχετικά Αρχεία), προάγει μακροπρόθεσμα την επιστημονική έρευνα, συγκεντρώνοντας υλικό από ένα πλήθος επιστημονικών πεδίων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο διαδίκτυο.  Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται ιστοσελίδες και παράλληλα διαμορφώνονται σχετικές πολιτικές σε επίπεδο συλλογής, πρόσβασης και χρήσης. Η συλλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη στο κοινό σε επόμενο χρόνο.