Αρχείο Γεωργίου Π. Κρέμου

Περιλαμβάνει έργα του Γ. Π. Κρέμου, επιστολές, σημειώματα και έγγραφα ιστορικού, αρχαιολογικού, νομισματικού και γεωγραφικού περιεχομένου. Χρονικά καλύπτει το β’ μισό του 19ου αιώνα.