Αποθετήριο Καθιερωμένων Όρων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης Αποθετηρίου Καθιερωμένων Όρων, το οποίο θα παρέχει Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data). Το έργο αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες διεθνώς να μοντελοποιηθούν καθιερωμένοι όροι σύμφωνα με τα σημασιολογικά μοντέλα της IFLA.

Στόχος της ΕΒΕ είναι να παρέχει λειτουργικά δεδομένα στην ελληνική και τη διεθνή κοινότητα και να συνεισφέρει στην έρευνα για τη βέλτιστη μοντελοποίηση, ενοποίηση, διασύνδεση και ανάδειξη των πολιτιστικών συλλογών παγκοσμίως.

Το Αποθετήριο θα αποτελέσει κύρια πηγή αναφοράς για την ΕΒΕ, με πρόβλεψη για μετεξέλιξή του σε Εθνικό Αρχείο Καθιερωμένων Όρων.