Καταθέσεις εκδόσεων

Σύμφωνα με τον νόμο N.3149/03, 
οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν τρία αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στην Ε.Β.Ε.
Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου, οι οποίες κατατίθενται στην Ε.Β.Ε. σε τρία αντίτυπα.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στην Ε.Β.Ε..
Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στην Ε.Β.Ε. αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης. 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στην Ε.Β.Ε. ή τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Υλικό που δεν έχει εκδοθεί μπορεί, εφόσον είναι σε κατάλληλη φυσική μορφή και έχει αυτοτέλεια, να κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη για ένταξή του στη Συλλογή της. Η κατάθεση γίνεται από το συγγραφέα, μεταφραστή, συνθέτη, διασκευαστή, σεναριογράφο και γενικώς από τον υπεύθυνο παραγωγής του Υλικού στην Ε.Β.Ε. και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφό της, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της.
Η κατάθεση αποδεικνύει το χρόνο κατάθεσης του συγκεκριμένου Υλικού και δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίγραφο του Υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή χορηγείται μόνο στον καταθέτη, σε εκδοχέα του δικαιώματος αυτού ή στους κληρονόμους του και με δαπάνη τους.

Η μη κατάθεση αντιτύπων στην Ε.Β.Ε., τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ή τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπως και η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Β.Ε. τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

Η κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου.
Περισσότερα για την κατάθεση εντύπων μπορείτε να διαβάσετε στον Κανονισμό της κατά Νόμο Κατάθεσης.
Η κατάθεση των εκδόσεων γίνεται στο Τμήμα Εισαγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Τμήμα
 Εισαγωγής
Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447

τηλ.: 210-347-0117, 210-347-0335, 210-347-0551, 210-347-0767, 210-347-0330

fax:  210-360-8141