Χορήγηση ISSN

Χορήγηση ISSN

Η χορήγηση ISSN γίνεται μέσω του διαδικτύου με κωδικούς και δικαιώματα πρόσβασης που θα σας διαθέσει η αντίστοιχη εφαρμογή, ακολουθήστε το παρακάτω Link προκειμένου να συνδεθείτε με την online εφαρμογή χορήγησης ISSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 Ηλεκτρονική χορήγηση ISSN

 

Απαραίτητα συνοδευτικά της αίτησης χορήγησης ISSN:

1) Εάν η περιοδική έκδοση είναι σε έντυπη μορφή και κυκλοφορεί ήδη, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή κάποιο από τα προηγούμενα τεύχη ή τουλάχιστον το εξώφυλλο και η σελίδα με τα στοιχεία του εκδότη.

2) Εάν η περιοδική έκδοση είναι σε έντυπη μορφή και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί το τελικό προσχέδιο του εξωφύλλου και της σελίδας με τα στοιχεία του εκδότη όπου θα αναφέρονται σαφώς η επωνυμία και η έδρα του. Το ISSN που χορηγείται σε αυτή την περίπτωση έχει προσωρινό χαρακτήρα. Στη συνέχεια,  όταν κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του περιοδικού θα πρέπει αυτό να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση issn@nlg.gr, έτσι ώστε ο αριθμός ISSN που χορηγήθηκε προκαταβολικά να οριστικοποιηθεί και να καταχωρηθεί επίσημα στις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού και του Διεθνούς Κέντρου ISSN.

Η χορήγηση ISSN υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

  • Αιτήσεις για χορήγηση ISSN για επικείμενες περιοδικές εκδόσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Ελληνικό Κέντρο ISSN το νωρίτερο έξι (6) μήνες πριν την προγραμματισμένη κυκλοφορία τους.
  • Το Ελληνικό Κέντρο ISSN διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση ISSN σε εκδότες που δεν έχουν υποβάλλει αντίτυπο του πρώτου τεύχους ή τουλάχιστον το εξώφυλλο και την ταυτότητα της περιοδικής έκδοσης όλων των εκδόσεών τους στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ISSN.
  • Το Ελληνικό Κέντρο ISSN διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση ISSN εάν κριθεί ότι έχουν δοθεί παραπλανητικές πληροφορίες από τον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά τον τόπο έκδοσης.

Το Ελληνικό Κέντρο ISSN διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα χορηγηθέν ISSN εάν υποπέσει στην αντίληψή του ότι έχουν δοθεί παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την περιοδική έκδοση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο Γραφείο ISSN,Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447,τηλ. 210 3470117, 210 3470335, 210 3470551, 210 3470330 fax 2103608141, e-mail:issn@nlg.gr