Κατάλογος εκδοτών

Α. Έντυπος Κατάλογος 1988-2000
Η μηχανογράφηση του συστήματος ISBN συνέβαλε ουσιαστικά στη έντυπη έκδοση του Καταλόγου των Ελλήνων Εκδοτών, οι οποίοι εντάχθηκαν στο σύστημα από το 1988 έως και το 2000. Ο Κατάλογος αυτός, που εκδόθηκε το 2001 από την Ε.Β.Ε., περιλαμβάνει 4.885 εκδότες, από τους οποίους 1500 είναι συγγραφείς-εκδότες και 439 έχουν πάρει διπλό ή και τριπλό κάποια φορά αριθμό ταυτότητας εκδότη. Το γεγονός αυτό συμβαίνει οσάκις οι εκδότες εξαντλούν τους διαθέσιμους αριθμούς της προηγούμενης ταυτότητας ή διαφοροποιούνται ως προς την κατηγορία του συστήματος. Έχει προγραμματισθεί να εκδίδεται ετησίως παράρτημα με τους νεοεισερχόμενους κάθε χρόνο εκδότες στο σύστημα ISBN.

Β. Ηλεκτρονικός Κατάλογος
Στην ηλεκτρονική ωστόσο μορφή του, ο Kατάλογος των Ελλήνων Εκδοτών, όπως παρουσιάζεται εδώ, έχει ενημερωθεί με νεότερα στοιχεία και θα ενημερώνεται συνεχώς με τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα ISBN εκδότες, ώστε να παρέχεται άμεση πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους.

Γ. Τρόπος Χρήσης Καταλόγoυ
Ο Κατάλογος αυτός, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού των Ελλήνων εκδοτών, αποτελείται από δύο μέρη, τον αλφαβητικό κατάλογο των εκδοτών και τον κατάλογο των εκδοτών με ISBN. Στον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι δυνατή η αναζήτηση με το όνομα των εκδοτών ή συνεκδοτών ή με την επωνυμία του εκδοτικού φορέα, όπως αυτή μας έχει δηλωθεί, ή και με τον αριθμό ISBN της κάρτας του εκδότη.

Τυχόν ελλείψεις στα παρατιθέμενα στοιχεία των εκδοτών του Καταλόγου οφείλονται κατά το πλείστον σε αδυναμία επικοινωνίας με τον εκδότη. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, όπως και για τις διορθώσεις λαθών ή αλλαγές ονομάτων, διευθύνσεων, τηλεφώνων κ.λ.π., παρακαλείσθε να απευθύνεστε στις υπαλλήλους που διαχειρίζονται την κατάρτιση του Καταλόγου , κα Σταυρούλα Βερβενιώτου, Υπεύθυνη του Γραφείου ISBN, Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447,τηλ. 210 3470117, 210 3470335, 210 3470551, 210 3470767, 210 3470330 fax 2103608141, e-mail: vervenioutou@nlg.gr