Αναγνωστήριο χειρογράφων

H μελέτη του χειρόγραφου υλικού γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων. Μικροταινίες, φωτογραφίες και διαφάνειες μπορούν να χορηγηθούν έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Για την είσοδο απαιτείται Δελτίο Αναγνώστη και συμπληρωματική ειδική Αίτηση, που χορηγείται και συμπληρώνεται στο Αναγνωστήριο των Χειρογράφων.
Οι όροι εσωτερικού δανεισμού (αριθμός τεκμηρίων, χρονικό όριο κλπ.) ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων της Ε.Β.Ε.