Χειρόγραφα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Το αναγνωστήριο της Διεύθυνσης Χειρογράφων προορίζεται για ερευνητές / αναγνώστες που επιχειρούν έρευνα, που δεν μπορεί να διεξαχθεί αλλού, και αφορά ενασχόληση με χειρόγραφους κώδικες, αρχειακές συλλογές, λυτά έγγραφα, κατάστιχα, ομοιότυπα, μικροταινίες χειρογράφων, διαφάνειες, ειδικά έντυπα βιβλία και πάσης φύσεως ψηφιακό υλικό που αφορά τις ανωτέρω κατηγορίες.
Κανένα από το άνωθι υλικό δεν είναι σε «ανοιχτά» ράφια. Πρέπει να μεταφερθεί στο Αναγνωστήριο του Τμήματος από το προσωπικό και να μελετηθεί εκεί. Τα ράφια στο Αναγνωστήριο περιέχουν μόνον δημοσιευμένα βοηθήματα σχετικά με χειρόγραφο υλικό και διατίθενται κατόπιν αιτήματος στους ερευνητές. Μεταφορές υλικού από άλλες αίθουσες ανάγνωσης προς το Αναγνωστήριο Χειρογράφων μπορούν να διευθετηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν με υλικό, που επιτρέπεται μόνον εκεί να μελετηθεί.

Επιστροφή

Διαδικασία εισόδου στο Αναγνωστήριο των Χειρογράφων

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Αναγνωστήριο της Διεύθυνσης Χειρογράφων, απαιτείται να διαθέτουν κατ' αρχάς «Δελτίο Αναγνώστη», ή «Προσωρινή Άδεια Εισόδου» που εκδίδεται από το Τμήμα Αναγνωστηρίων της ΕΒΕ.

Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώνεται στο Τμήμα Χειρογράφων Έντυπη Αίτηση, βασισμένη σε ατομικά στοιχεία του αιτούντος και του αντικειμένου της προσωπικής του έρευνας. Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι Αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μία γραπτή σύσταση με τη μορφή ξεχωριστής επιστολής ή με τη βεβαίωση της οικείας Σχολής περί της ανάληψης της εργασίας. Για κάθε νέο αντικείμενο έρευνας, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν νέα έντυπη αίτηση.
Το Τμήμα θα εκδώσει μία Άδεια για την αίθουσα μελετητών του χειρόγραφου υλικού που είναι σε ισχύ, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ισχύον Δελτίο Αναγνώστη. Οι άδειες δεν είναι μεταβιβάσιμες και πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με το «Δελτίο Αναγνώστη» στην είσοδο του Τμήματος. Οι άδειες για το Αναγνωστήριο των Χειρογράφων είναι σε ισχύ για μια περίοδο 1-5 ετών, ανάλογα με τα προσόντα και τις ανάγκες του αιτούντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκδοθούν για μικρότερο διάστημα. Εάν εκπνεύσει η προθεσμία ισχύος της άδειας και ο αναγνώστης επιθυμεί ακόμα τη χρήση του Αναγνωστηρίου των Χειρογράφων, θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση. Θα πρέπει να προσκομιστούν η παλαιά άδεια και ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
Όλοι οι αναγνώστες πρέπει επίσης να υπογράφουν διπλότυπο Δελτίο Αίτησης για χειρόγραφο υλικό και θεωρούνται υπεύθυνοι γι αυτό, μέχρι να το επιστρέψουν στο προσωπικό. Το ένα αντίγραφο του Δελτίου τοποθετείται στα βιβλιοστάσια ή στους χώρους φύλαξης του υλικού, στη θέση του χειρόγραφου υλικού που έχει ζητηθεί. Το άλλο φυλάσσεται από τον υπάλληλο στο γραφείο του και παραδίδεται στον αναγνώστη, μόλις ο αναγνώστης επιστρέψει το χειρόγραφο υλικό. Στο διπλότυπο Δελτίο Αίτησης για χειρόγραφα, οι αναγνώστες παρακαλούνται ιδιαιτέρως να μη γράφουν πάνω από ένα ταξινομικό αριθμό.
Οι αναγνώστες που επιθυμούν να κρατήσουν το χειρόγραφο υλικό για περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να πληροφορούν το προσωπικό, όταν το επιστρέφουν. Περιορισμένος αριθμός χειρογράφων μπορεί να κρατηθεί για τις επόμενες ημέρες.

Οι αναγνώστες μπορούν να ζητούν από το Τμήμα Χειρογράφων με επιστολή, κάποια χειρόγραφα να κρατηθούν έτοιμα για δική τους χρήση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι επιστολές θα πρέπει να στέλνονται εγκαίρως, ώστε να υπάρχει περιθώριο για ταχυδρομικές καθυστερήσεις.
Φεύγοντας από την αίθουσα χειρογράφων, οι αναγνώστες οφείλουν να υπογράφουν στο βιβλίο Αναγνωστών και ελέγχονται χαρτοφύλακες, τσάντες, θήκες φορητών υπολογιστών και άλλα αντικείμενα, τα οποία κρατούν.

Επιστροφή

Όροι χρήσης στο Αναγνωστήριο των Χειρογράφων

Σε καμία περίπτωση το χειρόγραφο υλικό δεν μπορεί να μετακινηθεί από τους αναγνώστες, ακόμα και εντός του Αναγνωστηρίου.
Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός του χειρόγραφου υλικού σε άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα της Βιβλιοθήκης, καθώς και σε αναγνώστες ατομικά.
Στο Αναγνωστήριο των Χειρογράφων πρέπει να τηρείται ησυχία, συνιστάται η συνομιλία με τους υπαλλήλους να γίνεται χαμηλόφωνα και να μην περιφέρονται στην αίθουσα.
Οι αναγνώστες πρέπει να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα και να αφήνουν τις τσάντες κλπ. είδη στις θυρίδες της εισόδου της Βιβλιοθήκης.
Στο Αναγνωστήριο δεν επιτρέπονται τρόφιμα, ποτά και κάπνισμα.
Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να φέρουν φωτογραφικές μηχανές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οφείλουν να δηλώνουν τυχόν βιβλία που έχουν μαζί τους.
Οι αναγνώστες, που επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αφού πρώτα εξασφαλίσουν την έγκριση των υπαλλήλων του χώρου.
Οι αναγνώστες/ ερευνητές απαιτείται να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή το χειρόγραφο υλικό και οι χειρόγραφοι κώδικες πρέπει να τοποθετούνται πάνω στα αναλόγια που διατίθενται στα τραπέζια. Το προσωπικό μπορεί να προμηθεύει απαραίτητα εξαρτήματα, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να τοποθετηθεί στη σωστή θέση το προς μελέτη υλικό.
Οι αναγνώστες πρέπει να αποφεύγουν να τοποθετούν τα χέρια τους στην ανοικτή σελίδα και δεν πρέπει να γυρίζουν τα φύλλα κρατώντας ένα στυλό ή ένα μολύβι. Μόνο μολύβι θα πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν οι αναγνώστες μελετούν το χειρόγραφο υλικό. Δεν μπορούν να φέρουν στο Αναγνωστήριο στυλό διαρκείας, μελανοδοχεία, πένες, κόλλα ή άλλη ουσία που θα μπορούσε να καταστρέψει το χειρόγραφο υλικό.
Οι αναγνώστες δεν πρέπει να γράφουν ακουμπώντας πάνω στο χειρόγραφο υλικό, ή να τοποθετούν βιβλία, χαρτιά ή άλλα χειρόγραφα πάνω σ' αυτό. Απαγορεύονται οι σημειώσεις πάνω στο χειρόγραφο υλικό ή τα έντυπα βιβλία.
Περιττός χειρισμός των χειρογράφων πρέπει να αποφεύγεται. Ο χώρος στα τραπέζια είναι περιορισμένος και οι αναγνώστες παρακαλούνται να μην κρατούν συγχρόνως περισσότερους από δύο χειρόγραφους κώδικες ή ένα κουτί με λυτά έγγραφα.
Κατά τη διάρκεια προσωρινής απουσίας από το Αναγνωστήριο των Χειρογράφων, οι αναγνώστες δεν πρέπει να αφήνουν ανοικτά τα χειρόγραφα· εικονογραφημένα και άδετα χειρόγραφα πρέπει να αφήνονται στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου.
Χειρόγραφα που παραδόθηκαν σε ένα συγκεκριμένο αναγνώστη, δεν πρέπει να περνούν στα χέρια άλλου αναγνώστη. Οι αναγνώστες δεν μπορούν να πάρουν χειρόγραφο υλικό από τη θέση άλλου ερευνητή.
Οι αναγνώστες παρακαλούνται να επιστρέφουν το χειρόγραφο υλικό, που έχουν ζητήσει, το αργότερο 15΄ πριν την ώρα που κλείνει το Αναγνωστήριο, ώστε να είναι δυνατόν στο προσωπικό να το εξετάσει, να διευκολύνει τη συνεννόηση για την κράτηση των χειρογράφων για χρήση την επόμενη μέρα, και να εξασφαλιστεί ο έλεγχος του χώρου.
Πριν να εγκαταλείψουν το Αναγνωστήριο Χειρογράφων στο οποίο μελετούν, οι αναγνώστες πρέπει να επιστρέφουν σε ένα υπάλληλο του Τμήματος όλα τα χειρόγραφα που τους παραδόθηκαν, και να ζητούν το ένα αντίγραφο από το διπλότυπο Δελτίο Αίτησης. Οι αναγνώστες θεωρούνται υπεύθυνοι γι' αυτά τα χειρόγραφα, μέχρι να τους επιστραφεί το αντίγραφο από το διπλότυπο Δελτίο Αίτησης.
Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον τεχνικό εξοπλισμό του Τμήματος, θα πρέπει να το ζητήσει από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Το προσωπικό θα δώσει οδηγίες για τη σωστή λειτουργία.
Τυχόν παραβίαση των κανονισμών, ενδέχεται να επιφέρει ακύρωση της Άδειας Εισόδου του αναγνώστη στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων.

Επιστροφή

Αντιγραφή, Φωτογράφιση και Φωτοτύπηση

Δεν υπάρχει περιορισμός στην αντιγραφή των χειρογράφων κειμένων, αλλά το Τμήμα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του copyright σε δημοσίευση. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν οι αναγνώστες, που δημοσιεύουν χειρόγραφα κείμενα, στέλνουν ένα ανάτυπο, ώστε η δημοσίευσή τους να καταγραφεί.
Πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή χειρόγραφου υλικού μπορεί να γίνει από υπαλλήλους του Τμήματος Αναγνωστηρίων Χειρογράφων. Όλα τα είδη χειρόγραφου υλικού δεν γίνονται δεκτά για φωτοτύπηση, λόγω του κινδύνου καταστροφής του πρωτοτύπου. Το προσωπικό του Τμήματος προτείνει μια εναλλακτική μέθοδο αντιγράφων, όταν αυτό είναι εφικτό. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει το δικό της εξουσιοδοτημένο φωτογράφο που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε τύπο φωτογραφικής αναπαραγωγής. Οι αναγνώστες δεν επιτρέπεται να βγάζουν μικροταινίες ή φωτογραφίες μόνοι τους.
Το έντυπο-αίτηση για αναπαραγωγή χειρόγραφου υλικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και να παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Αναγνωστηρίου, που θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της παραγγελίας. Τα έντυπα αίτησης για φωτογράφηση περιέχουν μια δήλωση, την οποία ο αναγνώστης πρέπει να υπογράφει, που διαφυλάσσει τα δικαιώματα του κανόνα του copyright, αν αυτό υφίσταται.
Άδεια φωτοτύπησης δίνεται για βιβλία που φυλάσσονται στο Τμήμα Χειρογράφων, όχι παλαιότερα του 1920 και το επιτρέπει η κατάσταση του εντύπου.

 

Επιστροφή

 

Χρήση του εξοπλισμού του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων

Τα αποκτήματα του Τμήματος Χειρογράφων σε μικροταινίες από ξένες συλλογές είναι διαθέσιμα στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και μπορούν να μελετηθούν με τη βοήθεια του ειδικού εξοπλισμού. Οι παραγγελίες αναπαραγωγής των μικροταινιών αυτών μπορούν να ολοκληρωθούν, υπό τον όρο ότι θα προσκομισθεί, για το σκοπό αυτό, άδεια του φορέα στον οποίο ανήκει το πρωτογενές υλικό, είτε πρόκειται περί Ιεράς Μονής είτε πρόκειται περί Βιβλιοθήκης, ή οποιασδήποτε άλλης συλλογής, δημόσιας ή ιδιωτικής.
Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων για να μελετούν και μικροταινίες που ανήκουν στους ίδιους.

Επιστροφή