Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης

Το Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης της ΕΒΕ έχει την ευθύνη :

·        Για την εκτίμηση των αναγκών, για την εκπόνηση μελετών μηχανογράφησης, για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών της ΕΒΕ, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων χρήσης και προσαρμογής των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής στις νέες ανάγκες της ΕΒΕ, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλου του μηχανογραφικού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του.

·        για τη σύνταξη προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού της πληροφορικής, με στόχο την επέκταση – βελτίωση των μηχανογραφικών συστημάτων και όλων των υπηρεσιών της ΕΒΕ και τελικά μεριμνά για την σωστή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης και την παραλαβή τους.

·        για τη Διατήρηση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε βάσεις Δεδομένων και την προστασία τους από χρηστές μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης αλλά και την προστασία τους από κακόβουλες ενέργειες.

·        για την πραγματοποίηση των εργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή, διατήρηση, διάθεση και διαχείριση ψηφιοποιημένων τεκμηρίων κάθε μορφής παραγόμενο από τις συλλογές της Ε.Β.Ε.

·        για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των δικτύων Η/Υ της ΕΒΕ, την διαχείριση και υλοποίηση των απαραίτητων διασυνδέσεων μεταξύ των κτιρίων της, αλλά και με άλλα δίκτυα (ΕΔΕΤ, ΟΤΕ κ.α),

·         για την εγκατάσταση, συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού μηχανογράφησης (hardware) σε όλη την ΕΒΕ..

·        για την εποπτεία, την καλή λειτουργία, την συνεχή αναβάθμιση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων των εφαρμογών του λογισμικού, όλων των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών της ΕΒΕ (εφαρμογών πληροφορικής, βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων), του δικτυακού τόπου της ΕΒΕ αλλά και καλής λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν

·        εποπτεύει την υποστήριξη και παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στους χρήστες Η/Υ - υπαλλήλους της ΕΒΕ που αφορά την χρήση όλου του λογισμικού και του υλικού που τους διαθέτει η ΕΒΕ αλλά και για τη διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών του Διαδικτύου.

     Τέλος, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την Διαχείριση και καλή λειτουργία του κόμβου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της Ελλάδος.