Τμήμα Εισαγωγής

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του υλικού που εισέρχεται στην Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Κατά Νόμο Κατάθεσης, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Eκτελεί όλες τις διαδικασίες παραγγελίας, παραλαβής, και προώθησης για καταλογογράφηση του νέου υλικού κάθε μορφής που εισέρχεται στην ΕΒΕ. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της ομαλής ροής των περιοδικών και εφημερίδων τα οποία κατατίθενται στην ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά Νόμο προσφορά καθώς και συνδρομών περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων της ΕΒΕ. Παρακολουθεί την ομαλή εκτέλεση των συνδρομών περιοδικών εκδόσεων και ενημερώνει τους εκδότες για ελλείψεις τευχών περιοδικών, καθυστερήσεις παραλαβής τευχών κ.λ.π. Kάνει εισαγωγή στοιχείων στον μηχανογραφικό σύστημα της ΕΒΕ. Το Τμήμα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών Κέντρων Διεθνών Αριθμοδοτήσεων όπως του ISBN, ISSN, ISMN κ.α. Απονέμει τους Διεθνούς Αριθμούς Εκδόσεων στους εκδότες. Επιβλέπει την τήρηση των κανόνων απόδοσης των διεθνών αριθμών όπως αυτά προβλέπονται στους διεθνείς κανόνες και συνεργάζεται με τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή κέντρα αριθμοδοτήσεων. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας Τμήμα Εισαγωγής Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447 Τηλ. +30 210 3470390, Fax. +30 210 3608141 Προϊσταμένη Τμήματος: κα Αφροδίτη Παπαϊωάννου Εθνικό Γραφείο ISBN, ISSN, ISMN Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447 Τηλ. +30 210 3470117, +30 210 3470335 +30 210 3470551,+30 210 3470057, +30 210 3470330