Τμήμα Γραμματείας

Το Tμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη καθώς και την οικονομική διαχείριση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 1. Διοικητική Υποστήριξη Σχετικές αρμοδιότητες είναι η πρωτοκόλληση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, η τήρηση και ταξινόμηση των εγγράφων σε φακέλους και η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η οργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των επιμέρους Τμημάτων της ΕΒΕ για τη σύνταξη και αποστολή εγγράφων κάθε μορφής. Η ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ο διαδανεισμός, η προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο των στόχων και των δραστηριοτήτων της ΕΒΕ. Η ευθύνη της παρακολούθησης του τύπου και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα που αφορούν την ΕΒΕ. 2. Τεχνική Υπηρεσία Κάθε μετασκευή, επισκευή, συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σχετική με τα κτήρια που στεγάζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ. είναι αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας που υπάγεται στο Τμήμα Γραμματείας της Ε.Β.Ε. 3. Οικονομική διαχείριση Σύνταξη και υλοποίηση του Προϋπολογισμού (Τακτικού, Δημοσίων Επενδύσεων, διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων), συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και παραλαβής παντός είδους προμηθειών, μισθοδοσία. Αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.