Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της ΕΒΕ