Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Σεπτέμβριος 2017