Γενικός διευθυντής

κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου

e-mail : ftsimp@nlg.gr

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για πέντε έτη, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.

Στον Γενικό Διευθυντή της Ε.Β.Ε. χορηγείται ειδικό επίδομα αυξημένων προσόντων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διευθύνει την Ε.Β.Ε., έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της και είναι εκκαθαριστής δαπανών.

β) Έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της Ε.Β.Ε.

γ) Εισηγείται στο Εφορευτικό Συμβούλιο:

αα) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,

ββ) το στρατηγικό σχεδιασμό,

γγ) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό,

δδ) την αγορά Υλικού και την πολιτική επιλογής, απόσυρσης, ανταλλαγής και εν γένει διάθεσης του πολλαπλού Υλικού,

εε) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού,

στστ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Σ.

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Β.Ε., αναθέτει την άσκηση επιμέρους αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και φροντίζει για την αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο Οργανισμός.

ε) Τοποθετεί το προσωπικό στις επιμέρους Υπηρεσίες, εκτός των προϊσταμένων των Υπηρεσιών.

στ) Εκπροσωπεί την Ε.Β.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.

ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει το Ε.Σ. Επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. μπορεί να προβαίνει σε αγορά Υλικού και χωρίς προηγούμενη έγκριση της δαπάνης από το Ε.Σ., όταν:

α) πρόκειται για σπάνιο, πολύτιμο ή δυσεύρετο Υλικό που εξυπηρετεί το σκοπό της Ε.Β.Ε. ή συμπληρώνει τις Συλλογές της και διατίθεται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως,

β) το ποσό αγοράς δεν ξεπερνά τα 10.000 Ευρώ. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό της Ε.Β.Ε. και οι αγορές διενεργούνται στο πλαίσιο της πίστωσης που εγγράφεται ετησίως για το σκοπό αυτό. Η πίστωση αυτή καθώς και το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ μπορεί να αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας χρήσης με απόφαση του Ε.Σ.