Εφορευτικό συμβούλιο

Το Εφορευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της Ε.Β.Ε. το οποίο είναι και το ανώτατό της όργανο έχει επτά μέλη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και έξι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών ή της παραγωγής, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Το Ε.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Το Ε.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά το Ε.Σ. όταν το ζητήσει ο Γενικός Διευθυντής ή τρία τουλάχιστον μέλη του, που οφείλουν να προσδιορίζουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκληση. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γραμματέας του Ε.Σ. είναι υπάλληλος της Ε.Β.Ε. που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Το Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διαμορφώνει την πολιτική της Ε.Β.Ε.. β) Μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού της Ε.Β.Ε., επιδιώκει ενεργό συμμετοχή της στην πολιτιστική και πληροφοριακή ανάπτυξη του τόπου, αποφασίζει την οργάνωση ή συμμετοχή της σε εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, ανακοινώσεις ή εκθέσεις σε θέματα σχετικά με τον σκοπό της, αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση προγραμμάτων και παρακολουθεί την πορεία της πραγματοποίησής τους. γ) Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Β.Ε. δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Β.Ε. ε) Εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Β.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. στ) Αποφασίζει για θέματα δαπανών και προμηθειών. ζ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Β.Ε.. η) Εγκρίνει την πολιτική επιλογής, απόσυρσης, και διάθεσης των πολλαπλών αντιτύπων του Υλικού της Ε.Β.Ε.. θ) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση που υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής. ι) Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ια) Γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή. ιβ) Προγραμματίζει και εισηγείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την πρόσληψη προσωπικού. ιγ) Τοποθετεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών. ιδ) Εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της Ε.Β.Ε.. ιε) Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Ε.Β.Ε.. Το Ε.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει κάποιες από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Ε.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Έχει ακόμη τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Ε.Σ.