Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) διατηρεί το Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL για βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς, όπως μουσεία και αρχεία, στην Ελλάδα. Το  Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL είναι υπεύθυνο για την απόδοση του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης ISIL, ο οποίος ξεκινά με το πρόθεμα GR, και τη διατήρηση του εθνικού μητρώου με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των βιβλιοθηκών και σχετικών οργανισμών που έχουν πάρει τον κωδικό ISIL.

Ο Διεθνής Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης για Βιβλιοθήκες και Σχετικούς Οργανισμούς ISIL

Ο κωδικός ISIL είναι ένας διεθνής μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης για βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς. Ο κωδικός ISIL προσδιορίζει μοναδικά βιβλιοθήκες, αρχεία κ.ά. Με αυτό τον κωδικό μπορούν να απλοποιηθούν αυτοματοποιημένες και συγκεκριμένα διακρατικές βιβλιογραφικές υπηρεσίες, όπως δημιουργία των μηχαναναγνώσιμων πληροφοριών και εντοπισμός βιβλίων, δανεισμός, κ.ά. Ο διεθνής έγκυρος μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης βοηθά να αποφεύγονται λανθασμένες ταυτοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν για παράδειγμα από αλλαγές στις ονομασίες των φορέων.

Ο κωδικός ISIL δίνεται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία καθώς και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε διεθνείς συνεργασίες με βιβλιοθήκες ή εμπορία βιβλίων. Ο κωδικός προσδιορίζει μια βιβλιοθήκη ή άλλο φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αίτηση για τον κωδικό ISIL

Εάν ο οργανισμός σας πληροί τις προϋποθέσεις για την απόδοση κωδικού ISIL μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL στη διεύθυνση isbn@nlg.gr.

Η Δομή του κωδικού ISIL

Ο κωδικός ISIL είναι ένας κωδικός, ο οποίος μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος κατά οργανισμό. Το μέγεθος του μπορεί να κυμαίνεται το μέγιστο μέχρι και τα 16 ψηφία. Επιτρεπόμενα ψηφία είναι: αριθμοί 0 έως 9, γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου και τα σημεία στίξης /, -, :.
Ο κωδικός ISIL αποτελείται από δύο μέρη: το πρόθεμα GR και την ταυτότητα της βιβλιοθήκης, τα οποία διαχωρίζονται από παύλα (-).
Οι κανόνες του ISIL επιτρέπουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας σχετικά με τη δομή του κωδικού ISIL των βιβλιοθηκών και οργανισμών.

Το Μητρώο ISIL του Ελληνικού Κέντρου Διαχείρισης ISIL

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των βιβλιοθηκών και σχετικών οργανισμών, στους οποίους έχει αποδοθεί ο κωδικός ISIL από  το Ελληνικό Κέντρο Διαχείρισης ISIL.

 

 

 

The Greek National ISIL Agency

The National Library of Greece maintains the national ISIL agency for libraries and related organisations, such as museums and archives, in Greece. The Greek National ISIL Agency is responsible for assigning the ISIL codes beginning with the country code prefix GR, and it maintains the register of the names and addresses of the identified institutions.

The ISIL code

The ISIL stands for "International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations" and it serves to uniquely identify libraries, archives, etc. ISIL can simplify automated and in particular international library services such as locating and lending books. The code serves to avoid misunderstandings due to changes, for example, in the name of the organisation.

The ISIL is intended for libraries, archives, agencies, museums and other institutions, which participate directly or indirectly in international library or book trade communication.

Applying for ISIL

If your institution fulfills the conditions for an ISIL assignment, please email us isbn@nlg.gr
 
The ISIL structure

The ISIL length is variable consisting of a maximum of 16 characters. The permitted characters are: Arabic numerals 0 to 9, unmodified lettres from the basic Latin alphabet and the special marks solidus (/), hyphen-minus (-) and colon (:).

An ISIL is made up of two components: a prefix and a library identifier, in that order, seperated by a hyphen-minus.

The ISIL standard allows the national ISIL centres a high level of autonomy in the organization of the identifiers for the registered institutions.

The Register of the Greek National ISIL Agency
Here you can find the register of the Greek National ISIL Agency with the names and addresses of the ISIL identified libraries and institutions in Greece.