Τμήμα καταλόγων

Το Τμήμα Καταλόγων είναι υπεύθυνο για την περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση του υλικού που εισέρχεται στην ΕΒΕ, προκειμένου αυτό να είναι αναζητήσιμο μέσω του ηλεκτρονικού της καταλόγου. Η περιγραφική καταλογογράφηση έχει σκοπό την περιγραφή των τεκμηρίων με τη χρήση των κατάλληλων μεταδεδομένων (Τίτλος, πνευματική υπευθυνότητα, στοιχεία έκδοσης, φυσική περιγραφή κλπ.). Κατά την περιγραφική καταλογογράφηση ακολουθούνται οι Αγγλο-Αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) Η θεματική καταλογογράφηση έχει σκοπό τη θεματική περιγραφή των τεκμηρίων με τη χρήση των κατάλληλων καθιερωμένων επικεφαλίδων. Για τις ανάγκες τόσο της περιγραφικής όσο και της θεματικής καταλογογράφησης, το Τμήμα δημιουργεί και διατηρεί αρχεία στην ελληνική γλώσσα που περιέχουν Καθιερωμένες Επικεφαλίδες ονομάτων φυσικών προσώπων, θεματικών όρων, συλλογικών οργάνων, γεωγραφικών ονομάτων και ομοιόμορφων τίτλων. Κύριο εργαλείο για την παραγωγή τους, αποτελεί ο Κατάλογος Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), προσαρμοσμένος και εμπλουτισμένος με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών. Στο Τμήμα Καταλόγων υπάγεται και το Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη σύνταξη και παραγωγή της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιογραφίας, καθώς και την επιμέλεια της έκδοσής της. Η έκδοση της Εθνικής Βιβλιογραφίας συνιστά βασική αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αποτελεί την επίσημη καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας και περιλαμβάνει έντυπα και ηλεκτρονικά τεκμήρια, πλην χειρογράφων και περιοδικών εκδόσεων. Η έκδοση βασίζεται αποκλειστικά στο υλικό που συγκεντρώνει η ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά νόμο κατάθεση (Ν.3149/2003). Για την υλοποίηση του έργου της σύνταξης και παραγωγής της Εθνικής Βιβλιογραφίας συνεργάζονται τα Τμήματα Εισαγωγής και Καταλόγων με το Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας, που είναι αρμόδιο για την επιμέλεια της έκδοσης. Προγραμματίζεται η έκδοση της Εθνικής Βιβλιογραφίας με τη δημιουργία σύγχρονης πύλης (portal).